Logo's

Logopedisten

De dienst logopedie bestaat uit 6 logopedistes. Deze geven zowel individuele als klassikale begeleiding. Tijdens de individuele oefensessies werken we voornamelijk aan articulatie en mondelinge taal. We trachten de spraakverstaanbaarheid en mondmotorische vaardigheden te verbeteren. Er wordt een taalaanbod gegeven met specifieke aandacht voor de individuele moeilijkheden van het kind. Hierbij oefenen we op het uitbreiden van de woordenschat, verbeteren van de woordstructuur en het bijschaven van zinsbouw en zinsconstructies. Tevens wordt er ook aandacht geschonken aan taalbegrip en taaldenken.

Verder geven we ook klassikale taaltherapie en ondersteunen we de leerkracht bij bepaalde activiteiten.  Zo worden o.a. slikproblemen tijdens de eetmomenten door een logopediste begeleid.

 

We werken ook aan de communicatieve vaardigheden van de kinderen. Dit doen we onder meer aan de hand van SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren). In verschillende klassen wordt in functie hiervan Hokus Pokus gegeven. Hiermee wordt er thematisch via prikkeling van de zintuigen gewerkt aan contact, basiscommunicatie en beginnende symboolvorming.

 

Ook de schoolbiliotheek is onze verantwoordelijkheid. Het technisch lezen en aanwakkeren van leesplezier binnen type basisaanbod nemen we één keer per week voor onze rekening d.m.v. een leesproject.